Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 : Toepassing en tegenstelbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden

 • OPTIEK SIMON CAROLINE garandeert dat alle geleverde producten uitsluitend afkomstig zijn van officieel erkende fabrikanten/leveranciers voor elk merk.
 • Elke bestelling van de klant, evenals alle door OPTIEK SIMON CAROLINE uitgevoerde leveringen, veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten, zoals door de verkoper uitgegeven prospectussen of catalogi, die slechts een aanduidende waarde hebben.
 • De vernietiging of de niet toepasbaarheid van een van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden, heeft niet de vernietiging van al de andere algemene of bijzondere clausules, die volkomen geldig en toepasbaar blijven, tot gevolg.
 • Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden heeft slechts waarde, indien zij uitdrukkelijk door OPTIEK SIMON CAROLINE wordt aanvaard. De uitdrukkelijke afwijking van één van de algemene of bijzondere voorwaarden veronderstelt geen enkele verzaking aan de toepassing van de andere algemene of bijzondere clausules.

ARTIKEL 2 : Inlichtingen

 • De klant verklaart anderzijds volledig te zijn ingelicht over de kenmerken en voorwaarden van het gebruik van de diensten en producten, die hij bestelt.

ARTIKEL 3 : Registratie van bestelling

 • De door de koper op het ogenblik van de registratie vermelde inlichtingen houden voor hem een verbintenis in: ingeval van vergissing in de omschrijving van de gegevens van de bestemmeling kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren.
 • De bestellingen zijn slechts definitief wanneer zij worden bevestigd door de betaling van de prijs door de koper. Geen enkele wijziging, noch ontbinding van de bestelling door de koper kan in aanmerking worden genomen en de gestorte prijs wordt niet terugbetaald.
 • De aanbiedingen van het product zijn geldig binnen de grens van de beschikbare voorraden.
 • Indien u geen bevestiging ontving van uw bestelling, wordt u verzocht om OPTIEK SIMON CAROLINE dringend te contacteren via mail (caroline.simon@telenet.be) of gsm (054 41 27 16).
 • Gelieve bij ontvangst van uw bestelling steeds goed te controleren of de levering correct is. Ongeopende doosjes kunnen nog omgeruild worden.
 • Geopende verpakkingen kunnen wij jammer genoeg niet aanvaarden.

ARTIKEL 4 : Levering

 • Goederen in voorraad en besteld voor 16u zullen via BPost verstuurd worden.
 • De bestellingen worden behandeld van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van de feestdagen. De colli wordt verzonden vanuit België binnen een termijn van 2 tot 6 werkdagen volgende op de ontvangst van uw bestelling en betaling onder voorbehoud van de beschikbare voorraden.
 • De levering gebeurt op grond van de door u ingevulde gegevens.
 • Bij uw bestelling zal een op uw naam opgestelde nauwkeurig omschreven factuur worden gevoegd, die overeenstemt met uw bestelling.
 • Deelname in de verzendings- en handelingskosten voor België: € 3,90
 • De zendingen worden verzonden met BPost. We raden u aan om een leveringsadres op te geven waar overdag iemand aanwezig is. U mag gerust uw werkadres, het adres van vrienden, buren of familie opgeven. Indien u niet aanwezig bent, steekt men een briefje in de brievenbus en dan kan u uw pakketje afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor. Uw pakket blijft dan maximaal 10 werkdagen op het postkantoor liggen. Indien het pakket niet wordt afgehaald, keert het automatisch terug naar OPTIEK SIMON CAROLINE.
 • OPTIEK SIMON CAROLINE wijst alle aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van vertraging bij de levering en uit hoofde van de levering in het geval van overmacht of van een gebeurtenis, waarop zij geen controle heeft, die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk zou maken of geheel of gedeeltelijk duurder zou doen uitvallen of in het geval van het feit van derden, zoals de leveranciers van de bij onderhavige algemene verkoopvoorwaarden betrokken partijen, leveranciers, agenten en vertegenwoordigers of nog indien de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen.
 • Worden beschouwd als gevallen van overmacht, die de verkoper ontslaan van zijn verplichting over te gaan tot de levering: oorlog, opstand, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid bevoorraad te worden. De verkoper zal de koper ten gepasten tijde op de hoogte houden van de hierboven opgesomde gevallen of gebeurtenissen.
 • In ieder geval kan de levering slechts binnen de termijnen worden uitgevoerd, indien de koper tegenover de verkoper in regel is met zijn verplichtingen.

ARTIKEL 5 : Betalingsmodaliteiten

 • Voor uw bestelling op onze site kan u rekenen op een beveiligd betaalsysteem die uitgevoerd wordt in samenwerking met Mollie e-commerce.
 • Volgende mogelijkheden zijn voorzien: Bancontact/Mister Cash, ING Home Pay, Belfius Direct Net en KBC/CBC betaalknop.
 • Kredietkaarten en overschrijvingen worden niet aanvaard.
 • Indien de bank of kredietinstelling weigert de betaling toe te laten, dan mag OPTIEK SIMON CAROLINE de verkoop als onbestaande beschouwen.
 • OPTIEK SIMON CAROLINE verzekert de volledige vertrouwelijkheid van uw inlichtingen in verband met uw bank, die beveiligd zijn door het SSL protocol, dat op het ogenblik van uw betaling met bankkaart automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert en alle uitwisselingen van inlichtingen codeert om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen.
 • OPTIEK SIMON CAROLINE heeft haar betaalsysteem toevertrouwd aan een bedrijf, dat gespecialiseerd is in beveiligde betalingen op internet: Mollie e-commerce.
 • De uitwisseling van gevoelige inlichtingen – zoals het nummer van de bankkaart – gebeurt tussen de klant en de site van Mollie e-commerce. OPTIEK SIMON CAROLINE ziet deze inlichtingen niet.

ARTIKEL 6 : Terugzendingen – Modaliteiten

 • Elke terugzending van producten dient het voorwerp te vormen van een formele afspraak tussen de verkoper en de koper. Elke terugname, die door de verkoper wordt aanvaard in het geval van een zichtbaar gebrek of van ongelijkvormigheid van de geleverde producten, laat de koper toe de kosteloze vervanging of de terugbetaling van het tegoed ten zijnen voordele te bekomen, met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling of schadevergoeding.
 • Een afschrift van de factuur, evenals een brief, die de reden van deze terugzending vermeldt, dienen bij uw terugzending te worden gevoegd. Elke klacht dient ons schriftelijk te worden toegestuurd binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Ingeval uw klacht ontvankelijk verklaard wordt, verbindt OPTIEK SIMON CAROLINE zich ertoe binnen de 10 werkdagen na akkoord over te gaan tot vervanging of terugbetaling. In geval van een aanwijsbare fout door OPTIEK SIMON CAROLINE worden de kosten van de terugzending door ons terugbetaald. In geval van een foutieve bestelling door de koper, dient de koper het foutieve pakket met de ongeopende doosjes terug te zenden. Geopende verpakkingen aanvaarden wij niet.
 • OPTIEK SIMON CAROLINE is verplicht beschadigde of reeds gebruikte artikelen te weigeren. De artikelen dienen in een gefrankeerde omslag aangetekend te worden verzonden aan:

OPTIEK SIMON CAROLINE

Oudenaardsestraat 21

9500 Geraardsbergen

ARTIKEL 7 : Prijzen

 • De op de webshop aangeduide prijzen zijn prijzen in euro (€), inclusief B.T.W.
 • De facturen worden opgesteld in euro (€ ) en zijn onderworpen aan de in België toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.), die 21 % bedraagt.

ARTIKEL 8 : Betwisting

 • Ingeval van betwisting zal de klant zich bij voorkeur tot het bedrijf wenden met het doel een minnelijke oplossing te bekomen. Bij ontstentenis zijn alleen de rechtbanken van België (arrondissement Oost-Vlaanderen) bevoegd.

ARTIKEL 9 : Privé-leven

 • De wet op privacy wordt door OPTIEK SIMON CAROLINE toegepast.
 • Alle briefwisseling kunt u naar volgend adres sturen:

OPTIEK SIMON CAROLINE

Oudenaardsestraat 21

9500 Geraardsbergen

 • OPTIEK SIMON CAROLINE gaat in ieder geval formeel de verbintenis aan elke inlichting, die op u betrekking heeft, strikt vertrouwelijk te bewaren en in het bijzonder ze aan geen enkele derde partij mede te delen.

ARTIKEL 10 : Herroepingsrecht

 • De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst. De door OPTIEK SIMON CAROLINE aangerekende betalingskosten (Mollie) worden bij terugbetaling in mindering gebracht. Er is geen herroepingsrecht bij aankoop van op maat gemaakte lenzen.